Integritetspolicy

VÅR INTEGRITETSPOLICY


Här beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter, vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt vår målgrupp kan ha kontroll över sina egna uppgifter och hur de kan kontakta oss.

1. Hur vi samlar in och hanterar personuppgifter

Kubicon Consulting AB behöver samla in personuppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet. Alla personuppgifter hanteras varsamt och ansvarsfullt i ett gemensamt register som vi med rimliga åtgärder säkerställer och håller uppdaterat.

Vid insamling av personuppgifter säkerställer vi att ändamålet är tydligt. Vi samlar inte in fler personuppgifter än nödvändigt för ändamålet och vi raderar dessa eller delar av de insamlade uppgifterna om det inte längre finns ett syfte med att

behålla dem.

 

2. Vilken typ av personuppgifter vi samlar in

Kubicon Consulting AB har register för målgrupper inom vår verksamhet som ex kunder, samarbetspartners och leverantörer. Uppgifter som samlas in innehåller i huvudsak information om namn, organisation, telefonnummer, e-post och adress. Vi samlar även in fakturerings- och betalningsinformation för er som köpt tjänster av oss.

 

3. Hur vi lagrar personuppgifter

Personuppgifter som lämnas i samband med beställning av tjänst sparas så länge det krävs för att Kubicon Consulting AB ska kunna fullgöra avtalet med dig. Om du har kontakt med oss via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföring i upp till fem år efter avslutad kundrelation, såvida du inte innan dess avsäger dig sådan marknadsföring.

I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det. Vi sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.

 

4. Rapportering av personuppgiftsidentiteter

Om personuppgifter, avsiktligt eller oavsiktligt, hamnat hos fel person kommer Kubicon Consulting AB anmäla detta till Datainspektionen inom 72 timmar från det att vi fått vetskap om detta. Respektive medarbetare är väl medveten om att det är viktigt att rapportera varje inträffad personuppgiftsincident, dvs. en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors frihet och rättigheter.

 

5. Personuppgiftsbiträdeavtal

När Kubicon Consulting AB använder sig av leverantörer som behandlar våra personuppgifter skrivs ett PUB-avtal. Ett PUB-avtal skrivs mellan personuppgiftsansvarig (Kubicon Consulting AB) och personuppgiftsbiträden (leverantör) att personuppgiftsbiträdet enbart får behandla personuppgifterna i enlighet med instruktionerna och att personuppgiftsbiträdet förhåller sig till de säkerhetsåtgärder som personuppgiftsansvarige har.

 

6. E-post

Efter att behandling av personuppgifter i e-postmeddelande har avslutats ska informationen antingen flyttas till Kubicon Consulting AB register eller raderas.

 

7. Individens rättigheter

Kubicon Consulting AB säkerställer att individer vid begäran får tillgång till sina personuppgifter och att felaktiga personuppgifter blir rättade. Vi arbetar kontinuerligt med att radera uppgifter för de individer som inte längre deltar inom ramen för vår verksamhet. En person som vill få sina uppgifter raderade kan antingen kontakta oss via mejl eller per telefon. Kontaktuppgifter är tillgängliga på vår hemsida www.kubicon.se och det går bra att kontakta respektive medarbetare.

 

8. Behörighet

På Kubicon Consulting AB har anställd personal behörighet att hantera personuppgiftsregister. I fall en anställd slutar sin tjänst avslutas behörigheten.

KUBICON - DIN HJÄLP NÄR DU SAKNAR RESURSER