Policy för mångfald

VÅR POLICY FÖR MÅNGFALD


Utifrån en grundsyn om alla människors lika värde ska alla medarbetare ha lika rättigheter och möjligheter. Alla relationer i Kubicon Consulting AB - antingen det gäller mellan arbetskamrater, kunder eller leverantörer - genomsyras av respekt.

1. Mångfald berikar

Kubicon Consulting AB har synen att mångfald berikar. Varje medarbetare värderas som en tillgång med unika styrkor, kunskaper och utvecklingsmöjligheter. Genom att se bortom skillnader och att inte kategorisera människor i grupper kan vi tillvarata och utveckla individers erfarenhet och kompetens på bästa sätt. En inkluderande arbetsplats där vi uppmuntrar nytänkande ger en ökad arbetstillfredsställelse och genom att ta tillvara på alla medarbetares olika erfarenheter och perspektiv skapar vi även konkurrensfördelar.

 

2. Diskrimineringsgrunder som skyddas av lagen

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 

3. Så här gör vi

Hos oss har vi nolltolerans kring alla former av direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Detta gäller mellan arbetskamrater, såväl som i kontakter med kunder och leverantörer.

Hos oss bedriver vi ett aktivt arbete i enlighet med Diskrimineringslagen. Det innebär att vi främjar allas lika rättigheter och möjligheter, oavsett skillnader och ursprung. Hos oss underlättar vi för alla att förena föräldraskap och förvärvsarbete.

 

4. Ansvar

Företagsledningens ansvar är att skapa förutsättningar för ett aktivt mångfaldsarbete inom Kubicon Consulting AB där samtliga medarbetare är ansvariga för att känna till och arbeta utifrån de riktlinjer som styr vårat mångfaldsarbete. Samtliga medarbetare har ett ansvar att agera respektfullt mot alla människor de kommer i kontakt med i sitt arbete.

KUBICON - DIN HJÄLP NÄR DU SAKNAR RESURSER